Договор публичной оферти

ДОГОВІР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

про надання Інтернет послуг

Приватне підприємство “МЕДІАНА-ТРЕЙД” (далі за текстом – «Виконавець») в особі  директора Лістунова Володимира Вікторовича , який діє на підставі Статуту з однієї сторони, та

Фізична особа  (далі за текстом «Замовник») з іншої сторони, разом Сторони уклали цей Договір про наступне:

 1. Предмет Договору

1.1 Виконавець зобов’язується виконувати для Замовника роботи, висвітлені в пункті 1.2. даного Договору, а Замовник зобов’язується приймати і оплачувати надані послуги.

1.2 Предметом Договору є наступні послуги:

1.2.1. Підключення комп’ютера/роутера Замовника до локальної мережі Виконавця за адресою:

Підключення включає наступні роботи:

 • прокладання оптично-волоконного кабелю, який є власністю Виконавця і надається у користування на період дії даного Договору, від основної магістралі провайдера до помешкання Замовника;
 • встановлення абонентського оптичного терміналу, який є власністю Виконавця і надається у користування Замовнику на період дії даного Договору для підключення 1 (одного) комп’ютера/роутера Замовника;
 • надання Замовнику у тимчасове користування кабелю, який обжимають для подальшого контакту з мережевою картою комп’ютера/роутера Замовника;
 • проведення процесу реєстрації обладнання Замовника в мережі Виконавця (перевірка цілісності лінії та налаштування мережевої карти комп’ютера/роутера);
 • перевірка підключення до мережі Інтернет після заведення на комп’ютер/роутер Замовника параметрів доступу, необхідних для з’єднання.

Підключення не включає:

 • роботи по прокладанню кабелю у приміщенні Замовника;
 • встановлення технічних засобів, програмного забезпечення та драйверів мережевої карти на комп’ютерне обладнання Замовника.

Додаткові роботи проводяться та сплачуються окремо.

1.2.2. Здійснення передачі та прийому мережевого трафіку (надання доступу до мережі Інтернет) Замовника.

1.2.3. Надання консультативних послуг, пов’язаних з послугами, що надаються згідно цього Договору, без виїзду фахівців Виконавця до Замовника.

1.2.4. Надання замовнику статистики за обсягами прийнятої та переданої інформації за будь-який період роботи в мережі Інтернет.

 • Замовник є кінцевим користувачем і не має права на передачу або продаж послуг Виконавця третім особам, якщо це не оформлено іншими угодами між Виконавцем та Замовником.
 • Замовник має право використовувати надані послуги Виконавцем тільки для власного (не комерційного) використання без права використання таких послуг для отримання будь-яких  доходів, як особисто, так і доходів інших осіб.
 • Замовник зобов’язаний:
 • надати для підключення придатний (відсутність вірусів, апаратних та програмних конфліктів тощо) комп’ютер/роутер з встановленою мережевою картою;
 • не використовувати оптично-волоконний кабель та оптичний термінал, які є власністю Виконавця і надаються у користування на період дії даного Договору, тобто передані Замовнику у тимчасове користування, для підключення до мережі інших постачальників послуг;
 • забезпечити захисні заходи безпеки обладнання, що використовується для отримання послуг та розміщене в приміщенні Замовника (засоби стабілізації напруги електромережі, блискавкозахист тощо).
 1. Вартість послуг і порядок розрахунків
  • Вартість послуг за договором:

2.1.1. Вартість підключення (п.1.2.1), послуг доступу до мережі Інтернет (п.1.2.2) та регулярного платежу (п.2.11) визначаються Виконавцем.

2.1.2. Консультативні послуги без виїзду фахівців Виконавця до Замовника (п.1.2.3) є безкоштовними.

2.1.3. Надання Замовнику доступу до свого особистого кабінету на сервері статистики (п.1.2.4) для самостійного контролю витрат мережевого трафіку та контролю/поповненню коштів на особистому рахунку є безкоштовним.

2.1.4. Вартість регулярного платежу складає половину вартості від мінімального тарифного плану (п.2.11).

 • Виконавець зобов’язаний повідомляти Замовника про зміну вартості послуг не менше ніж за 10 (десять) діб до вступу їх в силу, шляхом розміщення інформації на головній сторінці статистики в особистому кабінеті Замовника та на офіційному ресурсі Виконавця, яким є сайт mediana-plus.net.
 • При незгоді Замовника зі зміною вартості послуг він повинен у письмовій формі повідомити про це Виконавця протягом 20 (двадцяти) діб з моменту одержання вказаного вище повідомлення. В цьому випадку Договір вважається розірваним Сторонами після проведення кінцевих розрахунків.
 • Відсутність заперечень Замовника у термін, визначений у п.2.3. вважається згодою Замовника з новою вартістю послуг.
 • Замовник може самостійно змінити тарифний план в особистому кабінеті, але не частіше 1 (одного) разу на місяць. Зміна тарифного плану замовляється до настання нового розрахункового місяця.
 • Оплата послуг за Договором здійснюється у національні валюті України – Гривні.
 • Оплата Замовником послуг відповідно до даного Договору здійснюється по попередній оплаті шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця через будь яку платіжну систему обрану в особистому кабінеті, у відповідності з обраним тарифним планом.
 • Надання послуг здійснюється тільки за умови наявності коштів на особистому рахунку Замовника (позитивного балансу). У випадку виникнення заборгованості на особистому рахунку Замовника відбувається тимчасове припинення надання послуг. Відновлення надання послуг проводиться Виконавцем протягом 1 (одного) робочого дня з моменту одержання від Замовника суми простроченої оплати. При цьому, перерахунок розміру абонентської плати пропорційно часу не проводиться, якщо це не передбачено відповідними Додатками про надання послуг.
 • За перший місяць користування послугами розрахунок абонентської плати здійснюється пропорційно кількості днів місяця, починаючи з дати початку надання послуги до кінця поточного місяця. Моментом початку надання послуги вважається активація ІP-адреси.
 • Списання коштів з особистого рахунку Замовника за послуги, що надаються, відбувається щомісячно в залежності від обраного тарифного плану.
 • Замовник може самостійно призупинити надання послуг без додаткового повідомлення Виконавця шляхом здійснення відповідної операції в особистому кабінеті (тарифний план «Пауза РОN»). На цей період доступ до мережі Інтернет та часткове списання коштів згідно вартості тарифного плану призупиняється з особистого рахунку Замовника. На період призупинення надання послуги, тобто відсутність використання мережевого трафіку, діє правило регулярного платежу за умови приєднання до мережі провайдера. Вартість регулярного платежу складає половину вартості від мінімального тарифного плану. Термін призупинення надання послуг не може бути коротшим за один місяць та довшим за шість місяців. Після того, як термін призупинення надання послуг минув, списання коштів з особистого рахунку Замовника та доступ до мережі Інтернет буде відновлено відповідно до вартості тарифного плану, встановленим Замовником до моменту призупинення надання послуг.
 • При отриманні платежів з помилковими реквізитами або виконаних без дотримання рекомендацій та правил платіжних систем, налаштованих в особистому кабінеті,  кошти на особистий рахунок Замовника не зараховуються, а знаходяться на розрахунковому рахунку Виконавця до з’ясування обставин, як помилково зараховані.
 1. Терміни дії Договору
  • Даний Договір набирає силу з моменту його підписання і діє протягом невизначеного періоду.
  • Дія Договору може бути призупинена або повністю розірвана:

3.2.1.  З ініціативи Замовника після закінчення оплаченого місяця користування мережею Інтернет, шляхом складання письмової заяви або надсилання електронного листа на офіційну електронну адресу Виконавця завчасно, за 10 (десять) днів до бажаної дати фактичного призупинення/розірвання Договору.

3.2.2. З ініціативи Виконавця у зв’язку з нанесенням Замовником (або іншою особою під його мережевими реквізитами) шкоди особистості або майну громадян, інтересам юридичних осіб, моральним або суспільним нормам в результаті використання мережі Інтернет. У цьому випадку невикористаний залишок коштів Замовникові не повертається.

3.2.3. За взаємною домовленістю Сторін. У цьому випадку відшкодування взаємних заборгованостей вирішується за згодою Сторін.

3.2.4. На умовах, викладених у пункті 2.3. цього Договору.

3.2.5. З ініціативи Виконавця при порушенні Замовником умов, викладених у пунктах 1.3., 1.4. та 4.3. цього Договору.

3.2.6. З ініціативи Виконавця у випадку несплати Замовником протягом шести місяців послуг, наданих Виконавцем відповідно до пункту 2.1. цього Договору. При цьому Виконавцем демонтується оптично-волоконний кабель та оптичний термінал, надані у користування Замовнику, відповідно пункту 1.3. цього Договору.

3.2.7. З ініціативи Виконавця за умови обов’язкового попередження Замовника шляхом надсилання електронного листа не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до моменту фактичного призупинення/розірвання Договору.

 1. Відповідальність Сторін
  • За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть майнову відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України та умов цього Договору.
  • Відповідальність Замовника:

4.2.1. Замовник самостійно відповідає за шкоду, нанесену ним (або іншою особою під його мережними реквізитами) особистості або майну громадян, інтересам юридичних осіб, моральним або суспільним нормам в результаті використання мережі Інтернет.

4.2.2. Замовник несе відповідальність за порушення ним чинного законодавства України при використанні послуг, наданих Виконавцем.

4.2.3. Замовник повинен терміново повідомляти фахівців відділу технічної підтримки Виконавця про будь-які збої або погіршення якості наданих Виконавцем послуг за телефоном або електронною поштою.

4.3.      Замовникові забороняється:

4.3.1. Змінювати реквізити і дані (реєстраційні дані та МАС-адресу), що ідентифікують комп’ютер Замовника в мережі Виконавця. Робити спроби для здійснення несанкціонованого доступу (шляхом злому, підбору пароля, у будь-який інший спосіб) до будь-яких комп’ютерних систем або мереж, доступних через мережу Виконавця.

4.3.2. Без повідомлення і узгодження з Виконавцем підключати до виділеної лінії пристрої, окрім комп’ютера, зареєстрованого при підключенні.

4.3.3. Використовувати мережу, сервіси і ресурси Виконавця для надання будь-яких послуг третім особам. Виконавець, при наданні послуг, має право не підтримувати і/або забороняти сервіси, послуги і технології, що суперечать правилам мережевої сітки, визначені на ресурсі www.mediana-plus.net, і/або здатні завдати прямого або непрямого збитку Виконавцю.

4.4.     У разі припинення дії Договору Замовник зобов’язаний повернути Виконавцю абонентський оптичний термінал та оптично-волоконний кабель, переданий йому у тимчасове користування згідно п. 1.2.1.

4.5. Відповідальність Виконавця:

4.5.1. Виконавець не відповідає за зміст інформації, переданої або прийнятої Замовником через мережу Інтернет.

4.5.2. Виконавець несе відповідальність перед Замовником за затримки і перебої і роботі мережі з його провини шляхом пропорційного зменшення суми абонентської плати за період простою. Затримками або простоями вважається  відсутність доступу до мережі Інтернет більше 1 (однієї) доби. Розмір збитків, які підлягають відшкодуванню Замовнику за неналежне надання послуг з вини Виконавця у кожному випадку визначається окремо шляхом проведення переговорів. За домовленістю сторін розмір збитків, які підлягають відшкодуванню, не можуть перевищувати розміру однієї місячної абонентської плати Замовника.

4.5.3. Виконавець не несе відповідальність перед Замовником за дії осіб, організацій та органів державної влади, що зробили неможливим виконання зобов’язань за даним Договором, та стали причиною затримки чи перебою в роботі мережі, у випадку, якщо діяльність таких осіб чи організацій не може контролюватися Виконавцем.

4.5.4. Виконавець не несе відповідальність за функціонування будь-яких мереж, з яких складається Інтернет; не гарантує можливість обміну із серверами та ресурсами, що не належать Виконавцю, не обслуговуються ним в можуть бути недоступні.

4.5.5. Виконавець не несе відповідальність за функціонування комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення Замовника, що надають можливість Замовнику користуватись послугами Виконавця.

4.5.6. Виконавець не несе відповідальність за персональний захист Замовника від несанкціонованого доступу та маніпуляцій даними та ресурсами на комп’ютері Замовника, які можуть бути викликані помилками в захисті, експлуатації комп’ютера, комп’ютерними вірусами та іншими програмами або діями, які повинні контролюватися Замовником.

4.6. Виконавець не несе відповідальність за збитки, які прямо або опосередковано може понести Замовник внаслідок неможливості використання послуг Оператора.

4.7.  Виконавець має право проводити профілактичні роботи на своєму технічному майданчику з призупиненням надання послуг за цим Договором, але такі роботи не можуть бути проведені частіше ніж 2 (два) рази на місяць та призупинення не може бути довше ніж 2 (дві) години. У кожному випадку проведення таких робіт Виконавець повинен попередити Замовника за 1 (одну) добу до фактичного призупинення надання послуг шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті компанії чи пересиланням електронного листа за адресою, вказаною у контактних реквізитах Замовника.

 1. Вирішення суперечок
  • Усі розбіжності і суперечки по предмету даного Договору Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом переговорів.
  • При недосягненні Сторонами згоди суперечка повинна бути передана на розгляд у суд/господарський відповідно до діючого законодавства України.

 

 1. Форс-мажорні обставини
  • Жодна зі Сторін не несе відповідальність за повне часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання буле наслідком дії обставин непереборної сили, а саме стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадські безпорядки, дії з боку державних органів, що забороняють або обмежують здійснення Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, тощо.
  • Термін виконання зобов’язань Сторонами автоматично відкладається на весь період дії форс-мажорних обставин.
  • Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають проінформувати одна одну протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту їх настання.
  • У випадку порушення однією зі Сторін, що знаходиться під дією форс-мажорних обставин, вимог, визначених у пункті 6.3. даного Договору, вона втрачає право посилатися на форс-мажорні обставини як на причину для звільнення від відповідальності.
 1. Інші умови Договору
  • Договір укладений на трьох сторінках українською мовою у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.
  • Призупинення/розірвання дії Договору не звільняє від виконання своїх зобов’язань за цим Договором, що виникли до моменту дії призупинення/розірвання Договору.
  • Зміни та доповнення до даного Договору вносяться шляхом складання додаткових письмових угод, що підписуються Сторонами і є невід’ємними частинами Договору.
  • При внесенні будь-яких змін та доповнень в зміст даного Договору Сторона-ініціатор повинна завчасно попередити іншу сторону, надавши їй для ознайомлення нову версію Договору шляхом пересилання листа з повідомленням поштою, або особисто з рук в руки.
  • У випадку незгоди з запропонованими змінами та доповненнями протилежна Сторона протягом 20 (двадцяти) робочих днів з моменту відправлення листа Стороною-ініціатором або дати прийому-передачі листа з рук в руки повинна у письмовій формі повідомити про відмову підписувати новий Договір. У такому випадку Договір вважається розірваними і питання відшкодування взаємних заборгованостей вирішується за згодою Сторін.
  • У випадку згоди з запропонованими змінами та доповненнями до Договору, протилежна Сторона повертає Стороні-ініціатору підписаний варіант Договору особисто з рук в руки, або шляхом пересилання листа з повідомленням поштою протягом 20 (двадцяти) робочих днів з моменту відправлення листа Стороною-ініціатором.
  • Всі дані за цим Договором є конфіденційними, жодна зі Сторін не має права розголошувати будь-яку інформацію за цим Договором третій стороні, без попереднього письмового погодження факту розголошення з протилежною Стороною.
  • Підпис Замовника у Договорі свідчить про те, що він ознайомлений з тарифами, умовами Договору, правилами користування послугою доступу до мережі Інтернет і зобов’язується їх виконувати. Підпис Замовника у Договорі підтверджує, що інформація та документи, надані Замовником, є достовірними.
  • З підписанням Договору всі попередні домовленості, листування (в тому числі, електронною поштою та факсом), переговори, протоколи намірів втрачають силу.
 2. Реквізити Сторін

 

Виконавець
ПП «МЕДІАНА-ТРЕЙД»

Юридична адреса:

02095, м. Київ, вул. Княжий Затон, буд. 2/30

Поштова адреса:

02095, м. Київ, вул. Княжий Затон, буд. 2/30

р/р 2600770889

ПАТ «Райфайзен банк Аваль» в м. Києві

МФО 380805

ЄДРПОУ: 34895765

Тел.: (093)7833535, (066)4833535

Платник податку на прибуток на загальних підставах

 

 

 

 

 

 

Директор  Лістунов В.В.

 

«______»___________________20_____р.